Xin chào các bạn sinh viên mình nhận được một số  câu hỏi của các bạn sinh viên hỏi về giai cấp công  . nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân  trong đó thì có một câu hỏi các bạn đấy hỏi là  . so sánh điểm tương đồng và khác biệt của giai  cấp

Xin chào các bạn sinh viên mình nhận được một số  câu hỏi của các bạn sinh viên hỏi về giai cấp công  . nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân  trong đó thì có một câu hỏi các bạn đấy hỏi là  . so sánh điểm tương đồng và khác biệt của giai  cấp công nhân Việt Nam so với giai cấp công nhân  . thế giới các bạn. Ý là các bạn đi hỏi là so sánh  cái điểm tương đồng và điểm khác biệt của giai  . cấp công nhân Việt Nam với giai cấp công nhân  trên thế giới ở đây, cái câu hỏi của bạn hỏi khá  . là chung không hiểu là các bạn đã hỏi là cái sự ra  đời ra công viên Việt Nam hay là hỏi chung về giai  . cấp công nhân Việt Nam thì có cái điểm thì khác  biệt có điểm tương đồng và điểm gì khác biệt so  . với công nhân thế giới và thì ở đây mình trả lời  một số cái đẹp cơ bản như này Thứ nhất là phải  . điểm chung đồng của giai cấp công nhân Việt Nam so  với giai cấp công nhân thế giới Tức là những cái.

Điểm giống nhau căn bản này những cái điểm tương  đồng của công nhân Việt Nam và công nhân thế giới  . vậy từ đầu tiên Các bạn thấy là rách công nhân  Việt Nam hay là ra công nhân trên thế giới thì  . đều có cái điểm Trung độc đã thể hiện ở mấy kiếp  sau Thứ nhất là giai cấp công nhân Việt Nam hay là  . gia công nhân trên thế giới thì đều đại diện trong  các phương thức sản xuất tiên tiến Trung tâm lý  . là đều đại diện cho các phương thức sản xuất tiên  tiến các phương thức sản xuất mới tiên tiến và đều  . là lực lượng sản xuất hàng đầu của xã hội trại gia  công nhân Việt Nam hiện nay cũng vậy thôi và giai  . cấp công nhân trên thế giới cũng như vậy họ đều  là cái lực lượng hàng đầu của xã hội tạo ra của  . cải vật chất chủ yếu cho xã hội chúng ta lý để tạo  ra của cải vật chất chủ yếu cho xã hội đấy là cái.

Điểm thứ nhất cái điểm thứ hai là cái điểm tương  đồng thứ hai đó là giai cấp công nhân Việt Nam hay  . là giai cấp công nhân trên thế giới thì họ đều  có chung các hệ tư tưởng tiên tiến đều có chung  . các hệ tư tưởng tiên tiến đều có anh vũ khí tinh  thần đó chính là chủ nghĩa máclênin chính là chủ  . nghĩa máclênin ban đều trung một kiến đạt tiên  tiến cách mạng Lãnh đạo tỉnh đoàn biết rằng thay  . công nhân có nhiều đề nhưng mà ở đây thì chúng ta  muốn nhấn mạnh rằng giai cấp công nhân thế giới  . câu gia công dân Việt Nam thì chết đạt tiên tiến  nhất cách mạng nhất đó chính là đảng cộng sản và  . Đảng Cộng Sản là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ  nghĩa Mác với phong trào công nhân con ở Việt Nam  . chúng ta thí Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đặc sản  phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong.

Trào công nhân và phong trào yêu nước như vậy Rõ  ràng chúng ta thấy cái điểm thứ hai giống nhau  . đây đó là giai cấp công nhân Việt Nam hay là giai  cấp công nhân thế giới thì đều có chung các hệ tư  . tưởng tiên tiến đó là chụp nghĩa máclênin và đều  có kết Đạt Tiên Phong lãnh đạo đó là Đảng Cộng sản  . đã bị nhấn mạnh cái điện trước hay như vậy cái  điểm thứ ba à những điểm tương đồng thứ Ba ở đây  . đó là sai cấp công nhân Việt Nam hay là giai cấp  công nhân thế giới thì đều có cái mục tiêu chung  . mục tiêu chung ở đây là gì đều muốn xóa bỏ áp bức  bóc lột bất công đều có mong muốn đều cái mục tiêu  . chung đó là xây dựng một xã hội không còn áp bức  bóc lột bất công nói khác đi đó chính là xây dựng  . Chủ nghĩa xã hội trước cộng sản xây dựng một sợ  không còn áp bức bóc lột công thì chính là xây.

Dựng Chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản ấy thì  công nhân ở Việt Nam hay là công nhân ở các nước  . tư bản trên thế giới ở các nước trên thế giới hiện  nay thì đều có mục tiêu chung là như vậy là mong  . muốn đều có họ đều đặt ra các mục tiêu và cho muốn  là xóa bỏ áp bức bóc lột bất công để xây dựng của  . các xã hội Đó là công bằng bình đẳng tiến bộ dân  chủ văn minh cụ thể nghiệp Việt Nam đó là dân dào  . nước mạnh dân chủ công bằng văn minh nó cái khác  đi đó là đều có cái mục tiêu chung đó là xây dựng  . Chủ nghĩa xã hội tại chủ nghĩa cộng sản ở ý gì vậy  mà say cấp công nhân dù ở Việt Nam hay là trên thế  . giới thì họ luôn luôn là lực lượng đi đầu họ đều  là lực lượng đi đầu đấu tranh vì cái gì đấu tranh  . vì cái mục tiêu đó là hòa bình và các phát triển  vì dân sinh dân chủ tiến bộ ấy thì cái điểm đó là.

Cái điểm cái điểm tương đồng thứ ba bản kiểm điểm  tương đồng thứ tư ở đây các bạn cần chú ý vì cây  . dù ra công nhân Việt Nam ở Việt Nam hay là giai  cấp công nhân trên thế giới giai cấp công nhân  . trên thế giới thì họ đều quấn cách đặc biệt chính  trị xã hội giống nhau cho thấy các đặc điểm chính  . trị sau giống nhau Nếu theo loại khái quát thì nó  có bốn cái đặc điểm đó là giai cấp công nhân là  . giai cấp tiên tiến nhất là giai cấp tiên tiến nhất  là giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất  . là nách có tính tổ chức kỷ luật cao và là giai  cấp mang bản chất Quốc đấy Vậy thì dù là công nhân  . Việt Nam hay là công nhân ở các nước trên thế giới  trước đây cũng như hiện nay thì anh đều có bốn cái  . đặc điểm cơ bản đó là bốn cái đặc biệt 996 cơ bản  mà công nhân ở các nước đều có cái điểm giống nhau.

Như vậy và giai cấp công nhân Việt Nam cũng giống  bên tay công nhân thế giới ở bốn cái đặc điểm  . chính trị xã hội như vậy khái quát lại là giai cấp  công nhân Việt Nam và giai cấp công nhân trên thế  . giới thì có bốn cái điểm tương đồng với bạn thứ  nhất những khái quát lại đều là tại diện trong các  . phương thức sản xuất tiên tiến đại diện cho phương  thức sản xuất tiên tiến và đều là lực lượng sản  . xuất hàng đầu của xã hội tạo ra lực lượng của cải  vật chất chủ yếu của xã hội thứ hai là đều có các  . hệ tư tưởng tiên tiến và Tiến Đạt cách mạng lãnh  đạo đó là có chủ nghĩa máclênin và cái đặc cách  . mạng đó chính là đặc cục sạc địa điểm thứ ba đó là  gia công nhân Việt Nam hay ra Quốc nhân thế giới  . thì đều cái mục tiêu chung là xóa bỏ các bức bóc  lột bất công để xây dựng một xã hội công bằng bình.

Đẳng dân chủ văn minh họa tiết khác đều có mục  tiêu chung là xóa bỏ áp bức bóc lột mọi hình thức  . cho mọi chế độ xã hội mà có áp bức được để xây  dựng chủ nghĩa xã hội chế cộng sản và ký Hiệp thứ  . tư đó là đều có những đặc điểm chính trị xã hội  giống nhau đó là giai cấp tiên tiến nhất Đảng ra  . kết quá tinh thần cách mạng triệt để nhất là giai  cấp có tính tổ chức kỷ luật cao và là giai cấp  . mang bản chất cuộc Cái đó là bốn chết điểm tương  đồng giữa giai cấp công nhân Việt Nam với giai cấp  . công nhân trên thế giới bên cạnh đỏ thì chúng ta  thấy công nhân Việt Nam giai cấp công nhân Việt  . Nam thì có những cái điểm khác biệt so với giai  cấp công nhân trên thế giới các điểm khác biệt  . này bác cái tính đặc thù để gắn cái bối cảnh điều  kiện cụ thể của Việt Nam vậy chỉ công nhân Việt.

Nam có những cái điểm gì khác biệt so với gia công  nhân thế giới thứ nhất là cái sự ra đời thì chúng  . ta thấy giai cấp công nhân Việt Nam ra đời ra đời  là gắn liền với Công cuộc khai thác thuộc địa của  . thực dân Pháp danh nhớ chẳng là gia công Việt Nam  ngay từ lúc ra đời nó ra đời sang tận cuối gì là  . xanh trong của công cụ bố cục địa thực dân Pháp  trong cuộc khai thác thuộc địa hiến pháp còn đốt  . giai cấp công nhân thế giới thì ra đời là sản  phẩm của bản thân để tại cô nghỉ toàn quốc nhân  . Việt Nam rõ ràng không phải là bạn thân sản phẩm  ra đời không phải là bản thân mình lại không nhỉ  . ra đời là gắn liền với Công cuộc khai thác thuộc  địa của thực dân Pháp và thực dân Pháp và Việt Nam  . cho biết không phải mục tiêu là phát triển công  nghiệp để nâng cao đời sống vật chất cho nhân dân.

Thực hiện cái khẩu hiệu tự do bình đẳng bác ái như  các cái giai cấp tư sản đã tuyên truyền cũng không  . phải là đến để khai hóa văn minh mặt thực chất  đến Làm sao để bòn rút để vơ vét để bóc lột Cho  . nên công nhân Việt Nam chủ yếu phát triển trong  cái gì trong một số nhà máy xí nghiệp bộ phận để  . nhặt chủ yếu là công nhân ở đồng tiền và đặc biệt  công nhân ở các khu khai mộc gia đình cho thấy các  . đặc điểm ra đời của công nhân Việt Nam là khác so  với giai cấp công nhân trên thế giới công nhân thế  . giới ra đời đặt là sản phẩm của nền đại không nhỉ  Còn được công nhân Việt Nam thì lại không phải là  . sản phẩm của bản thân mình đi lễ đặc điểm thứ nhất  các đặc điểm thứ hai gắn với bối cảnh điều kiện  . cụ thể của Việt Nam như vậy cho nên chúng ta thấy  giai cấp công nhân Việt Nam chỉ ra đời trước giai.

Cấp tư sản Việt Nam khác là trước cái tập viết thư  sạc ra để trước giai cấp tư sản đây là điểm khác  . biệt Còn đối với giai cấp công nhân ở trên thế  giới thì ta đời sau giai cấp tư sản màu thì giai  . cấp tư sản trước bởi vì phải hình thành giai cấp  tư sản ra đời kinh thành đặc biệt khi hình thành  . nền đại công nghiệp thì chúng ta thấy là giai cấp  công nhân mới hình thành và phát triển mạnh sẽ lên  . là rõ ràng ở đây chúng ta thấy thích sự ra đời của  ra quân nhân Việt Nam là khác so với giai cấp công  . nhân ở các nước khác chỉ ở các nước khác đó là cái  điểm thứ hai tiếp điểm thứ 3 đây chúng ta thấy cái  . khác biệt thứ ba đây đó là cái nguồn gốc xuất thân  thì chúng ta là nước nông nghiệp lạc hậu của nền  . kinh tế tiểu nông Cho nên công nhân Việt Nam thì  ra đời Các bạn lưu ý là ra đời chủ yếu anh chủ yếu.

Là xuất thân từ giai cấp nông dân đoạn trí để chủ  yếu từ giai cấp nông dân nó tạo điều kiện để đặt  . trên mối liên hệ mối liên minh Nó là cái cơ sở để  thiết lập cái khối liên minh công nông bình thường  . mà chỉ sách các công nhân Việt Nam chủ yếu xuất  thân từ nông dân cho nên họ có cái mối liên hệ Tự  . nhiên gắn bó với giai cấp nông dân hiểu được cái  nhu cầu nguyện vọng của giai cấp nông dân là cơ sở  . để thiết lập được cái khối liên minh công nông để  tụi chúng ta Chí đây cũng làm cái điểm rất cơ bản  . nhưng ở đây chúng ta muốn nhấn mạnh tới là xuất  thân chủ yếu từ giai cấp nông dân đặc biệt là ra  . đời không phải gắn liền với Đền Đại cô nghỉ không  phải gắn liền với đền tại công nghiệp cho nên có  . thể nói là sách công nhân Việt Nam so với công  nhân trên thế giới thì số lượng ở nhà nhưng đặc.

Biệt là trình độ còn hạn chế chọn nhớ Đây là trình  độ còn hạn chế trình độ đây có thể là trình độ về  . văn hóa trình độ tay nghề trình độ cái khoa học kỹ  thuật thì so với công nhân trên thế giới với mình  . tất cả tính thời điểm hiện nay vẫn còn hạn chế so  với công nhân trên thế giới về thì chúng ta vẫn  . chưa quan nền đại công nghiệp chúng ta vẫn chưa  trở thành nước công nghiệp ta nên là cái trình  . độ của công nhân Việt Nam hiện nay so với công  nhân thế giới chỉ còn có một khoảng cách khá xa  . khá ta nói là chúng ta nói không phải thời điểm  hiện nay mà kể cả trong quá khứ Vậy thôi trong  . truyền thống cũng vậy thôi chồng em trước đây  Vậy thôi ấy thì rõ ràng và trình độ còn hạn chế  . về chúng ta chỉ có nên đặt của mình nên trình độ  công nhân hạn chế nhưng mà đặc biệt đây là chúng  . ta chưa công nhân Việt Nam không gắn liền những  nền đại công nghiệp ngay từ lúc ra đời phải đến.

Nay chúng ta vẫn chưa được có được cái mình tại  khu nghỉ như vậy cho nên công nhân Việt Nam còn  . thiếu đi các phòng công nghệ thiếu tác phong cùng  hay là cái kính cái tác phong công nghỉ chưa tốt  . cho mày nói như nào được cái tính tổ chức kỷ luật  còn chưa cao trong khi công nhân ở các nước trên  . thế giới ở những nước phát triển cho thấy cái tính  tổ chức kỷ luật của họ rất cả rất cảm đặc biệt cái  . tác phong công nghiệp thật không thì chúng ta nhìn  thấy kích thực tế xuất thân từ giai cấp nông dân  . và đặc biệt chúng ta chưa thời đại công nghiệp  giai cấp công nhân Việt Nam còn có những hạn chế  . và còn có khác biệt so với công nhân trên thế giới  những điểm khác biệt thứ 3 đây các bạn thậm chí là  . giai cấp công nhân Việt Nam ra đời Mặc dù là muốt  so với công nhân thế về muộn rất nhiều là thế là.

Muộn rất nhiều son công như thế giới như công nhân  Việt Nam lại sớm hàng đặt ra được cái chính Đảng  . của mình đó là đảng cộng sản Việt Nam sớm tổ chức  là cái chính là của mình đó chính là đảng cộng sản  . Việt Nam ra đời 3 tháng 2 năm 1930 và chính là  tổ chức ra được cái Đạp sớm như vậy và D nhờn  . các đường lối sao Đảng ta vạch na đúng đẳng thì  chỉ sau có 15 tức là ra đời năm 1930 đến năm 1945  . thì Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giành được  chính quyền và nhớ là danh được chính quyền để  . bàn chân tay công nhân Việt Nam sớm tắc ngộ ra đầy  mụn nhưng lại sớm sắc ngộ được chủ nghĩa máclênin  . sớm các hội thủy máclênin và nhanh chóng là tổ  chức ra được chính là của mình đó là đảng cộng sản  . và nắm trọn cái nhận giờ âm đạo cách mạng Việt Nam  là giai cấp lãnh đạo khối liên minh công nông tại.

Các tầng Tuyết đang khác và chúng ta đặc biệt là  đã giành sớm giành được chính quyền chỉ sau 15 năm  . ra đời 1945 chúng đã dành cho chính quyền chúng đã  giành được độc lập năm 1945 đấy là cái điểm khác  . biệt quan chúng ta thấy rõ ràng công nhân ở những  nước tư bản phát triển ra đời từ rất lâu rồi manh  . nha xuất hiện chuyển tư bản từ thế kỷ 15 ra thấy  rồi đúng không phát triển mạnh và những bác thế kỷ  . bao nhiêu là phát triển mạnh về thế kỷ 18 19 một  thời gian rất dài đến nay đã chỉ 21 như công nhân  . ở nhiều nước cơ bản vẫn chưa thể thực hiện được sứ  mệnh sử của mình ở đây chúng ta thấy với công nhân  . Việt Nam như vậy là rõ ràng ra đời muộn nhưng mà  lại sớm lắm Được ngọn cờ lãnh đạo sớm tổ chức ra  . chính là sớm xác ngộ được chủ nghĩa máclênin và  đã vươn lên ngắm trọng ngọn cờ lãnh đạo cách mạng.

Việt Nam đã giành được chính quyền và lãnh đạo  đất nước trong quá trình đi lên xây dựng trụ sở  . tại Việt Nam hiện nay cái Em thích khác biệt là  công nghiệp Việt Nam so với giai cấp công nhân  . trên thế giới là một cái điểm nữa thì chúng ta  thấy cái một cái đặc điểm nữa đó là số lượng của  . tay công nhân Việt Nam kể cả đến thời điểm này so  với khu so với dân cư thì số lượng công nhân Việt  . Nam hiện nay thì chúng ta thấy là vẫn còn khá là  nhờ Số lượng thì còn ăn nhỉ mặc dù đang phát triển  . rất là nhanh Nếu Cha nói đặc thù hiện nay thì công  nhân Việt Nam đang tăng rất nhanh về số lượng và  . nâng cao về chất lượng và nói chung như vậy nhưng  nếu so với quy mô dân cư xử với số lượng dân cư  . thì số lượng công nhân Việt Nam vẫn còn khá lạnh  nhạt nhưng đang được tăng nhanh về số lượng phải.

Nâng cao các chất được mày thì chúng ta đang kiếm  hàng cái sự nghiệp công nghiệp hóa hiện tại và Tấn  . Dũng đang tiến sự nghiệp công nghệ thoái phạt nước  buộc tay công nhân phải làm sao ảnh nâng cao về số  . lượng và chất lượng và phải là lực lượng đi đầu  của cái sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa  . nông nghiệp nông thôn và gia công nghiệp Việt Nam  lại đang lãnh đạo cách mạng Việt Nam thông qua đầu  . tiên phong là Đảng khi thực hiện thời kỳ quá độ  đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội tại thì chúng ta  . thấy rằng là điểm khác biệt của ra công nhân Việt  Nam sau công nhân thế giới thì cũng là khá nhiều  . chúng ta khái quát lại chỉ có bốn cái địa điểm thứ  nhất đó là sạch công nhân Việt Nam ra đời sàng ra  . đời không phải là sản phẩm của nền đại công nghiệp  mà ra đời gắn liền Công cuộc khai thác thuộc địa.

Lần phạm thứ 2 đó là gia công nhân Việt Nam ra  đời trước giai cấp tư sản Việt Nam trong khi thì  . ở các nước tư bản phát triển thì lại ngược lại  nào mà cái điểm thứ ba đó là giai công nhân Việt  . Nam mặc dù da đầy mụn nhưng lại sớm giác ngộ được  chủ nghĩa máclênin sớm tổ chức ra chính là của  . mình cho nên đã nhanh chóng là giành được chính  quyền dành cho chính quyền giữ trọn vai trò lãnh  . đạo cách mạng Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam  từ khi Đảng ra đời đến nay và đây là cái điểm rất  . khác biệt so với công nhân thế giới công nhân thế  giới ra để trước xe công nhân Việt Nam thất nghiệp  . phát triển rất nhanh về số lượng và chất lượng như  vậy nhưng bản thân gia công nhân ở những nước Tư  . em vẫn chưa giác ngộ được cái sứ mệnh lịch sử của  mình vẫn chưa tổ chức ra Điệp kịch vẫn chưa giác.

Ngộ giải quyết sứ mệnh lịch sử của mình vẫn chưa  có thể tổ chức các thế lực lượng để có thể tiến  . hành cách mạng xã hội chủ nghĩa thành công ấy thì  các bạn thấy rõ hiểu đạo là cái điểm thứ tư đó là  . số lượng gia công nhân Việt Nam hiện nay thì đang  có sự gia tăng nhanh về số lượng ăn nhanh về số  . lượng đặc biệt là công nhân Việt Nam hiện nay có  sự nâng cao về chất lượng bởi vì chúng ta đang  . có chúng ta đang đã đang tiến hành sự công nghiệp  hóa hiện đại và sự như vậy ở trong video ngắn này  . mình chỉ nói một số điểm thôi Các bạn nhớ Đây là  một số điểm để Quyết sự giống nhau và khác nhau  . giữa giai cấp công nhân Việt Nam với giai cấp công  nhân trên thế giới để các bạn lưu ý đây mình khái  . quát nghĩa địa chính và các bạn có thể tìm hiểu  thêm các cái tài liệu khác và các tỉnh cô khác để.


https://youtu.be/FMMU7Olrwb0Xin chào các bạn sinh viên mình nhận được một số  câu hỏi của các bạn sinh viên hỏi về giai cấp công  . nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân  trong đó thì có một câu hỏi các bạn đấy hỏi là  . so sánh điểm tương đồng và khác biệt của giai  cấp