Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi. Cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi. Cùng đoàn kết đánh bay Corona. Đang yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh. Thì bỗng có Covid. Dân ta lao đao, rồi đi ra đi vào. Lòng lo lắng, giờ sao. Bình tĩnh, luô

Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi. Cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi. Cùng đoàn kết đánh bay Corona. Đang yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh. Thì bỗng có Covid. Dân ta lao đao, rồi đi ra đi vào. Lòng lo lắng, giờ sao. Bình tĩnh, luôn rửa tay. Vệ sinh kĩ khắp nơi ở quanh mình. Và giữ ý thức nha. Vượt qua gian khó Việt Nam ơi. Đừng share chuyện sai trên Facebook. Phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kì thị ai, văn minh, vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng. Triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam. Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình, bao nhiêu ân tình. Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi. Cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi. Cùng đoàn kết đánh bay Corona. Bình tĩnh, luôn rửa tay.

Vệ sinh kĩ khắp nơi ở quanh mình. Và giữ ý thức nha. Vượt qua gian khó Việt Nam ơi. Đừng share chuyện sai trên Facebook. Phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kì thị ai, văn minh, vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng. Triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam. Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình, bao nhiêu ân tình. Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi. Cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi. Cùng đoàn kết đánh bay Corona. Đừng share chuyện sai trên Facebook. Phải đeo khẩu trang cho đúng lúc. Đừng kì thị ai, văn minh, vì dân lánh mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng. Triệu người ngày đêm đang cố gắng. Một vòng tay nối trọn Việt Nam. Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết.


https://youtu.be/tSiK7U46PfAViệt Nam hỡi, Việt Nam ơi. Cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi. Cùng đoàn kết đánh bay Corona. Đang yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh. Thì bỗng có Covid. Dân ta lao đao, rồi đi ra đi vào. Lòng lo lắng, giờ sao. Bình tĩnh, luô